KOMISJA NR 250/120/08/19.
Uprawnienia komisji zgodnie z decyzją URE:
Grupa 1. Pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.
Grupa 2. Pkt. 7, 10.

Opis szczegółowy specjalności wydawanych uprawnień przez komisję.


Rodzaj wnioskowanych uprawnień: stanowisko DOZÓR i EKSPLOATACJA ,
według załącznika nr 1  do rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska  z dnia 01.07.2022r. dz. U. 2022 poz. 1392.

GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i nie wyższym niż 30 kV;
4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 30 kV i nie wyższym niż 110 kV;
5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV;
6) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
7) urządzenia elektrotermiczne;
9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-11.

GRUPA 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 7

Zakres prac wydawanych uprawnień:

Prace, o których mowa uprzednio, dotyczą wykonywania czynności:

1) obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;

2) konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;

3) remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;

4) montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;

5) kontrolno-pomiarowym, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

Tematyka egzaminu.

DOZÓR.

 

Lp. Zakres wymaganej wiedzy dla stanowisk dozoru.
1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci,
z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej
i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci.
5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

 

EKSPLOATACJA.

 

Lp. Zakres wymaganej wiedzy.
1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji
i sieci.
2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

                         

Comments are closed.

  • Oddział Zielonogórski

  • SEP – Oddział Zielonogórski

    Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.