KOMISJA NR 250/120/08/19.
Uprawnienia komisji zgodnie z decyzją URE:
Grupa 1. Pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
Grupa 2. Pkt. 7, 10.

Opis szczegółowy specjalności wydawanych uprawnień przez komisję.


Rodzaj wnioskowanych uprawnień: stanowisko DOZÓR i EKSPLOATACJA ,

wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

(Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz.1189)

 

GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,

przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu powyżej 1 kV;

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenia elektrotermiczne;

6) urządzenia do elektrolizy;

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;

8) elektryczna sieć trakcyjna;

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji,

sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w pkt: 1,2,3,4,5,7,9

 

 

Rodzaj wnioskowanych uprawnień: stanowisko DOZÓR i EKSPLOATACJA ,

wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

(Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz.1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz.1189)

 

GRUPA 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;

4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie

ponad 100 Mg;

9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;

10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt: 7

Zakresy wydawanych uprawnień do wykonywania prac eksploatacyjnych lub dozoru do grup uprawnień i specjalności.

Prace, o których mowa uprzednio, dotyczą wykonywania czynności:

1) w zakresie obsługi: mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymaga ochrony środowiska;

2) w zakresie konserwacji: związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;

3) w zakresie remontów:  związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;

4) w zakresie montażu: niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci;

5) w zakresie kontrolno-pomiarowym: niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci — w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Tematyka egzaminu.

DOZÓR.

 

Lp. Zakres wymaganej wiedzy dla stanowisk dozoru.
1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci,
z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii.
3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej
i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci.
5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.
7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.
8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

 

EKSPLOATACJA.

 

Lp. Zakres wymaganej wiedzy.
1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji
i sieci.
2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

                         

Comments are closed.

  • Oddział Zielonogórski

  • SEP – Oddział Zielonogórski

    Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.