Historia

RYS HISTORYCZNY

Zakończenie działań wojennych spowodowało duży napływ ludności na Ziemie Zachodnie. Wśród pierwszych przybywających, aby zagospodarować ten teren byli również elektrycy. Natychmiast też rozpoczęli prace przy odbudowie i uruchamianiu elektrowni, urządzeń łączności i komunikacji.

W latach 1946-1950 większe skupiska elektryków zaczynały się organizować i działać w ramach Oddziału Poznańskiego i Jeleniogórskiego SEP. Pierwszymi człon­kami SEP na naszym terenie byli koledzy J. Klimczak – 1946, M. Nowakowski – 1946, Różański – 1946.

W roku 1950 zostało utworzone województwo zielonogórskie. Spowodowało to szybki napływ kadry technicznej do powoływanych urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych województwa, co stworzyło sprzyjające warunki do rozwoju bran­żowych organizacji technicznych i tworzeniu się kół zakładowych zgodnie z przyjętą przez Naczelną Organizację Techniczną strukturą organizacyjną Stowarzyszenia. Dojrzewa też myśl o utworzeniu Oddziału SEP w Zielonej Górze.

Na zebraniu Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP w dniu 25 lutego 1952 r. fakt ten został potwierdzony następującym zdaniem: „Z kolei postanowiono poprzeć natych­miast akcję przekazania członków zamieszkałych na terenie województwa zielono­górskiego do Koła Międzystowarzyszeniowego NOT w Zielonej Górze na prawach Oddziału Wojewódzkiego”.

Z inicjatywy kol. Jana Patalasa w dniu 6 kwietnia 1952 r. odbyło się zebranie or­ganizacyjne, na którym wybrano Zarząd Oddziału Zielonogórskiego SEP, w skład któ­rego weszli koledzy Józef Bartkowiak, Marian Dux, Mieczysław Strzeszyński, Ludwik Błaszczyk, Lucjan Deresiński i inni.

Powstawały i zgłaszały swój akces do Oddziału coraz to nowotworzone Koła Za­kładowe SEP.

Po utworzeniu województwa gorzowskiego w 1975 r., w Gorzowie utworzono Oddział Gorzowski SEP, do którego przeniesiono koła znajdujące się na terenie nowego województwa.

W pierwszych latach działalności Oddziału liczba członków powoli wzrastała, co ilustruje tabela 1

 

Tabela 1. Liczba członków zwyczajnych

Lata 1952 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012
Inżynierowie 39 31 60 158 251 341 357 259 175 171 170 141
Technicy 71 73 186 274 429 372 245 257 109 84 80 48
Inni 44 15 22 84 355 25 10 62 4 52 9 16
Razem 74 154 119 268 516 1035 739 612 578 288 307 259 210

 

W 1965 r. Oddział liczył 268 członków zrzeszonych w 13 kołach. Dominującą grupę stanowili technicy, a inżynierowie to zaledwie około 23 % ogółu członków.

Bar­dzo dynamiczny wzrost członków nastąpił w latach siedemdziesiątych. Wynika to z powstania kół w szkołach (Technikach) i na uczelni (Wyższa Szkoła Inżynierska) w Zielonej Górze i wstępowania do SEP uczniów i studentów oraz aktywizacji Zarządu Oddziału.

W 1975r. liczba członków wynosiła 1035 i byli oni zrzeszeni w 23 Kołach. Była to największa liczba członków w dotychczasowej historii Oddziału Zielongórskiego SEP.

Po 1975 r. nastąpił spadek liczby członków w Oddziale. Było to spowodowane powstaniem Oddziałów w województwach legnickim i gorzowskim. W latach osiem­dziesiątych następuje dalszy spadek liczby członków ogółem, wzrasta natomiast liczba inżynierów.

W latach dziewięćdziesiątych, na skutek przemian społeczno-gospodarczych zmniejsza się stale liczba członków Oddziału. W Stowarzyszeniu domi­nują obecnie członkowie z wykształceniem wyższym i w 2011 r. stanowią 68,8 % ogółu członków.

Pierwszymi członkami zbiorowymi na początku lat sześćdziesiątych były: Zespół Elektrowni Wodnych w Dychowie i Zakłady Wytwórcze Urządzeń Termotechnicznych M12 w Świebodzinie.

W latach następnych akces członka zbiorowego SEP zgłosiły:

Zakład Energetycz­ny w Gorzowie Wlkp. I Rejonowy Urząd Telekomunikacji w Zielonej Górze.

W latach 1970-1980 liczba członków zbiorowych wzrosła zdecydowanie (patrz tabela 2.).

 

Tabela 2. Liczba członków zbiorowych, kół zakładowych i sekcji

Lata 1952 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2012
Członkowie zbiorowi 4 2 10 8 10 11 5 3 0 0
Koła zakładowe 8 14 7 13 21 29 30 23 21 10 12 12 10
Sekcje 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2

i były to:

 • Zakład Energetyczny w Gorzowie Wlkp. (do roku 1977),
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej MERA-LUMEL w Zielonej Górze,
 • Elektrotechniczna Spółdzielnia Pracy LUKSMET w Zielonej Górze.
 • RUT-WUT w Zielonej Górze,
 • Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa ELTOR w Zielonej Górze,
 • DOZAMET w Nowej Soli,
 • FALUBAZ w Zielonej Górze,
 • POLMO w Kożuchowie,
 • RUT-WUT w Gorzowie Wlkp. (do 1977 r.),

–   Zakład Usług Radiowych i Telewizyjnych w Zielonej Górze.

W latach 1980-1990 członkami zbiorowymi byli:

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej LUMEL w Zielonej Górze,
 • Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa ELTOR w Zielonej Górze,
 • Elektrotechniczna Spółdzielnia Pracy LUKSMET w Zielonej Górze,
 • INTERATOMINSTRUMENT w Zielonej Górze,
 • Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze,
 • Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Zielonej Górze,
 • Zakład Energetyczny w Zielonej Górze,
 • Zakład POLON w Zielonej Górze,
 • Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Zielonej Górze,
 • Zakład Usług Radiowo-Telewizyjnych w Zielonej Górze,
 • Zespół Elektrowni Wodnych w Dychowie.

Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpił gwałtowny spadek liczby członków zbiorowych. W 1992 r. członkami zbiorowymi byli jeszcze:

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej w Zielonej Górze,
 • Zakład Telekomunikacji w Zielonej Górze,
 • Zakład Energetyczny w Zielonej Górze,
 • Przedsiębiorstwo Elektryfikacji Rolnictwa ELTOR w Zielonej Górze,
 • Zespół Elektrowni Wodnych w Dychowie.

Comments are closed.

 • Oddział Zielonogórski

 • SEP – Oddział Zielonogórski

  Bardzo serdecznie witamy na stronie zielonogórskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Znajdą Państwo tutaj najważniejsze informacje na nasz temat, a także bieżące aktualności i wydarzenia z naszej działalności. Zapraszamy do kontaktu.